ห้องเรียนพิเศษ English Program

     เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ชั้นเรียนละ 1 ห้องเรียน สอนโดยครูเจ้าของภาษา

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 …..

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 …..

Activity pictures

English Program
#Huahin School
English Program
#Huahin School
English Program
#Huahin School
English Program
#Huahin School
English Program
#Huahin School
English Program
#Huahin School

VDO

© Huahin School 2024