คณะผู้บริหาร

“ปัญญา…. ไม่ได้เกิดจากวัย แต่เกิดจากการศึกษาและการเรียนรู้” ― Anton Chekhov

ว่าที่พันตรี กิตติธัช แสนภูวา

ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน

นายอภิชาติ จุลพันธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล

นางปัณณธร เหลืองอร่าม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายยุรนันท์ วรรณรักษ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวเจนจิรา สีนาค

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

© 2024 All Rights Reserved.