บุคลากรครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

“ความสวยงามของการเรียนรู้คือไม่มีใครสามารถพรากมันไปจากคุณได้” ― B.B. King

นายเพทาย เฟื่องฟู

 • ครู คศ.3
 • หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกนกพร บุปผาชาติ

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวจันทนา คำสอาด

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนภาภรณ์ ใช้คำแช่ม

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกาญจะณี เนียมจันทร์

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางอุไร แก่นจักษ์

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวดวงใจ วิถีพานิชย์

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนริศรา มงคลยศ

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวณัฐชวัล ไชยคำ

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวพรพรรณ แก้วมาก

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายธีรศักดิ์ ด่านแก้ว

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายเสฏฐวุฒิ ใจงาม

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวพธู นิลยาภรณ์

 • ครู คศ.1
 • กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวเพ็ญนภา นวลจันทร์

 • ครู คศ.1
 • กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวพรรณทิภา ฉัตรภูมิ

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกมลวรรณ คล้ายพันธ์

 • ครูผู้ช่วย
 • กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายวรท ตินทุกศิริ

 • ครูผู้ช่วย
 • กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวชาลินี อัยราชธนารักษ์

 • ครูผู้ช่วย
 • หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

© Huahin School 2024