บุคลากรครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

“การเปลี่ยนแปลงเป็นผลสุดท้ายของการเรียนรู้ที่แท้จริงทั้งหมด” ― Leo Buscaglia

นางสาวทิพย์เกสร จันทร์แจ

 • ครู คศ.2
 • หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางวันดี ทองนวลจันทร์

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางนพรัตน์ วันแก้ว

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางอนุชธิดา ชูชื่น

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางเกศินี แสงฉัตรแก้ว

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นายธนิต พงษ์รอด

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางสาวปัทมา สุวรรณนัง

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางสาวรุ่งอรุณ จิตรตั้งตรง

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางสาวทัศนีย์ เขียวขำ

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นายเผ่าพงศ์ โพตระกูล

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางสาววาสนา นาวาทอง

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุติมา วรรณรักษ์

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางสาวจิราภรณ์ ศิลปสธรรม

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสกุลรัตน์ นุ้ยเนาวลักษณ์

 • ครู คศ.1
 • กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางสาวลลิตา ตุ้มสี

 • ครู คศ.1
 • กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

© Huahin School 2024