"ลูกพ่อราม นามฟ้าขาว"

ห้องเกียรติยศ
ด้านโรงเรียน

ด้านโรงเรียน

OBECQA : 2565

     รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA : 2565

ด้านโรงเรียน

สถานศึกษาที่ผลคะแนน ระดับ AA (ITA Online)

     สถานศึกษาที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สถานศึกษาที่มีผลคะแนน ระดับ AA

ด้านโรงเรียน

เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมค่ายเยาวชนหัวใจ Strong

     รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมค่ายเยาวชนหัวใจ STRONG ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ด้านโรงเรียน

รางวัลชมรมทูบีนับเบอร์วัน ต้นแบบ ดีเด่น

     รางวัลชมรมต้นแบบ ดีเด่น รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566

© Huahin School 2024