ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

     สอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ชั้นเรียนละ 1 ห้องเรียน โดยใช้หลักสูตรของ สสวท.

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 …..

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 …..

ภาพกิจกรรม

ห้องเรียนพิเศษ SMTE
#SMTE_HUAHIN_SCHOOL
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
#SMTE_HUAHIN_SCHOOL
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
#SMTE_HUAHIN_SCHOOL
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
#SMTE_HUAHIN_SCHOOL
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
#SMTE_HUAHIN_SCHOOL
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
#SMTE_HUAHIN_SCHOOL

© Huahin School 2024