บุคลากรครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“จงพัฒนาความหลงใหลในการเรียนรู้ ถ้าคุณทำได้ คุณจะไม่มีวันหยุดเติบโต” ― Anthony J. D’Angelo

นางสาวสาริณี คงนุ่ม

 • ครู คศ.3
 • หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

นางปริญดา ศรีอาจ

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวหฤทัย ยอดแก้ว

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายณรงค์วิทย์ อู่เงิน

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมยุรี บุญทอง

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสมิหรา เดชา

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุวิมล เปี่ยมกลัด

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธาดา ดอกไม้กุล

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวทัศน์วรรณ กลิ่นอุบล

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวันเพ็ญ แสงวิเชียร

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกันยารัตน์ ดอกไม้กุล

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางภวันรัตน์ อินทรโชติ

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจารุณี ใจงาม

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกรกตพรม ทรายแก้ว

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายประเสริฐ กุสลางกูรวัฒน์

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจิตราภรณ์ ไกรวรรณ์

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวหนึ่งฤทัย เทพพิทักษ์

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวภาสิณี ขุนรุ่งเรือง

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอำนาจ จันอุปถัมภ์

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรัตติกาล แซ่ตัน

 • ครู คศ.1
 • กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจริยา จันทร์กระจ่าง

 • ครู คศ.1
 • กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอักษราภัค ทิพย์รักษา

 • ครูผู้ช่วย
 • กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวแก้วเพชร พิมพ์สว่าง

 • พนักงานราชการ
 • กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายโอภาส กำเนิดแสง

 • ครูพิเศษ
 • กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวราภร พลสุรินทร์

 • เจ้าหน้าที่ LabBoy
 • กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

© Huahin School 2024