บุคลากรครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

“จุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่ของการศึกษาไม่ใช่ความรู้ แต่เป็นการลงมือทำ” — Herbert Spencer

นางสาววารี สวนสุวรรณ

 • ครู คศ.3
 • หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางกฤษณา แก้วแท้

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกาญจนา ชอบกลาง

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัณณ์ชิตา หนูน้อย

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสายใจ ศรีบุญ

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัทธนันท์ ใจแสวงทรัพย์

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุชีวัน อยู่คง

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางสาววาทินี ช่างยนต์

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจีราพร เชื้อวัฒนา

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางศุภลักษณ์ อุ่นคำ

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกนิชนันท์ ทองหล่อ

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นายนพดล คเชนทร

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวบุสริน บินมามะ

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศุภกานต์ สุขหอม

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางสาววรางคณา แสงธิป

 • ครู คศ.1
 • กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศิกมล บุญประถัม

 • ครู คศ.1
 • กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิรภรณ์ ศักดิ์ทอง

 • ครู คศ.1
 • กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางสาววรรณดี ถวิลบุญ

 • ครู คศ.1
 • กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นายอนุวัตร วงศ์ศรีนาค

 • ครูผู้ช่วย
 • กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นายชนายุทธ ปิ่นชัย

 • ครูผู้ช่วย
 • กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

© Huahin School 2024