บุคลากรครู
งานแนะแนว

“การเรียนรู้เพียงแค่เล็กน้อยเป็นสิ่งที่อันตราย”  ―  Alexander Pope

นางสาวสุวดี ชูเส้ง

  • ครู คศ.2
  • หัวหน้างานแนะแนว

นายชาญณรงค์ คล่องใจชน

  • ครู คศ.2
  • งานแนะแนว

นางสาวหทัยรัตน์ รัตนมงคลวานิช

  • ครูผู้ช่วย
  • งานแนะแนว

© Huahin School 2024