บุคลากรครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

“จงพัฒนาความหลงใหลในการเรียนรู้ ถ้าคุณทำได้ คุณจะไม่มีวันหยุดเติบโต” ― Anthony J. D’Angelo

นายศิระ มีประมูล

 • ครู คศ.3
 • หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอิสระ ทัศน์แก้ว

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายกฤษดา เกตุเมือง

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวกัษมาภรณ์ รัตนวราภรณ์

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายปิยะพงษ์ นิลเถื่อน

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายดนัย ปั่นเทพ

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวณัฐฐิณี คำแสน

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

© Huahin School 2024