บุคลากรครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

“คุณจะไม่เข้าใจอะไรเลย จนกว่าคุณจะเรียนรู้มันมากกว่าหนึ่งวิธี” ― Marvin Minsky

นางสาวนภัส ขำเพชร

  • ครู คศ.1
  • หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

นางปนัดดา จันทร์เฮ้า

  • ครู คศ.3
  • กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

นางสาวอรุณาภรณ์ สุขนาน

  • ครู คศ.3
  • กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

นายสุวัสส์ สุขมี

  • ครู คศ.2
  • กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

นางณัฐวรรณ ธรรมรักษ์

  • ครู คศ.2
  • กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

© Huahin School 2024