บุคลากรครู
งานห้องสมุด

“เพื่อให้ได้ความรู้ จงเติมสิ่งต่าง ๆ ทุกวัน แต่เพื่อจะได้ปัญญา จงพึงกำจัดสิ่งต่าง ๆ ออกทุกวัน” — Lao Tzu

นางสาววิจิตรา เศรษฐี

  • ครู คศ.3
  • หัวหน้างานห้องสมุด

นางเยาวเรศ ธุวะนาคะ

  • ครู คศ.2
  • งานห้องสมุด

นางสาวณัฐชยา กาญจนะ

  • ครู คศ.1
  • งานห้องสมุด

© Huahin School 2024