บุคลากรครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

“การศึกษาคือหนังสือเดินทางสู่อนาคต เพราะพรุ่งนี้จะเป็นของคนที่เตรียมตัวสำหรับวันนี้” ― Malcolm X

นางสาวศริญญา จันทร์จินดา

 • ครู คศ.2
 • หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นางจันทิมา ชื่นชม

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นางกัลยา รัศมีเพ็ญ

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นายยุรนันท์ ยะโสธร

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นายณัฐวุฒิ ขาวสมุทร

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นางสาวอโณทัย อ่วมเนตร

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นายนิพนธ์ วรรณศรีเพ็ชร

 • พนักงานราชการ
 • กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

© Huahin School 2024