บุคลากรครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

“การศึกษาที่ปราศจากการประยุกต์ใช้เป็นเพียงความบันเทิง” — Tim Sanders

นายสายันต์ เดชสายบัว

 • ครู คศ.3
 • หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางดวงเดือน นามนัย

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางจงดี บูรณะประเสริฐกุล

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางวันเพ็ญ เพชรเพ็ง

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางเมธาวี อู่เงิน

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางสาวสุจินดา รอดกุล

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางสาวอรวรรณ กลิ่นกรุ่น

 • ครู คศ.3
 • กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางแหวนพลอย ยิ้มน้อย

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางสาวนงลักษณ์ แดงเพ็ง

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นายภูวดล จินดาละออง

 • ครู คศ.2
 • กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

ว่าที่ ร.ต.ธนากร งามกระจาย

 • ครู คศ.1
 • กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

© Huahin School 2024