อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ Canva ในการสร้างสื่อการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ Canva ในการสร้างสื่อการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ