ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน / ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาอังกฤษ)

     ห้องเรียนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2560 สอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ชั้นเรียนละ 1 ห้องเรียน สอนโดยครูชาวไทย และครูเจ้าของภาษา

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เรียนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น สัปดาห์ละ 4 คาบ แบ่งเป็นวิชาภาษาจีนพื้นฐาน วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน วิชาภาษาจีนฟัง พูด และวิชาภาษาญี่ปุ่นฟัง พูด ในการสอนฟังพูดนั้น จะมีครูเจ้าของภาษาเป็นผู้สอน โดยมีครูชาวไทยเข้าร่วมด้วย
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จะเรียนสัปดาห์ละ 8 คาบ เน้นที่ไวยากรณ์ สัปดาห์ละ 4 คาบ ส่วนวิชาฟัง พูด  2 คาบ

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

เทศกาลตรุษจีน
#โรงเรียนหัวหิน
เทศกาลตรุษจีน
#โรงเรียนหัวหิน
วันคริสต์มาส
#โรงเรียนหัวหิน
วันคริสต์มาส
#โรงเรียนหัวหิน
วันทานาบาตะ
#โรงเรียนหัวหิน
วันทานาบาตะ
#โรงเรียนหัวหิน

© Huahin School 2024