โรงเรียนมาตรฐานสากล

Huahin SCHOOL

หัวหินถิ่นพ่อราม นามกระเดื่อง สถาบันลือเลื่องในศักดิ์ศรี

โรงเรียนหัวหิน

“เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม”

วิสัยทัศน์

"โรงเรียนหัวหินจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ให้นักเรียนมีคุณธรรม นำความรู้สู่มาตรฐานสากล"

อัตลักษณ์ของผู้เรียน

"สื่อสารภาษาอังกฤษ จิตอาสา กล้าแสดงออก"

ค่านิยม

"จัดการศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"

เอกลักษณ์

"เสริมสร้างระเบียบวินัยด้วยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้เพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร"

ประชาสัมพันธ์

Previous slide
Next slide

ขอแสดงความยินดี

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

หลัก 5 ต รับมือภัยธรรมชาติ
มาตราการด้านความปลอดภัยของโรงเรียนหัวหิน

ประกาศ

จดหมายข่าว

โครงการสถานศึกษา

โรงเรียนหัวหิน

เลขที่ 184 ถนนชมสินธุ์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

Quick Links

© Huahin School 2024